Saker til SR 2016

Saksdokumenter 2016 - Salten Regionråd

Møte 18. - 19. februar
1. Innkalling
2. Saksdokumenter
3. Vedlegg SR-sak 02/16 – Samferdsel i Salten
4. Vedlegg SR-sak 03/16 – Referat fra forrige møte
5. Vedlegg SR-sak 04/16 – Orienteringer
6. Vedlegg SR-sak 05/16 – Partnerskapsavtale Nord-Norges Europakontor
7. Vedlegg SR-sak 06/16 – Dokumenter tilknyttet høring regional planstrategi Nordland 2016-2020
8. Vedlegg SR-sak 07/16 – Dokumenter tilknyttet høring flypassasjeravgift
9. Vedlegg SR-sak 08/16 – Dokumenter tilknyttet konkurranseutsetting av persontrafikktjenester på Nordlandsbanen 
10. Vedlegg SR-sak 09/16 – Dokumenter tilknyttet høring havbruksfondet
11. Vedlegg SR-sak 12/16 – Samarbeidsavtale Felles Ansvar i Salten
12. Vedlegg SR-sak 13/16 – Vedtekter Nordlandsmuseet
13. Vedlegg SR-sak 15/16 – Mulighetsstudie Brann- og redningstjenesten i Nordland
14. Vedlegg SR-sak 15/16 – Brev fra DSB datert 15/12-2015
15. Vedlegg SR-sak 16/16 – Strategi Nordlandsmuseet
16. Vedlegg SR-sak 17/16 – Søknad om strukturmidler reiseliv i Salten
17. Vedlegg SR-sak 17/16 – Destinasjonsstrategi reiseliv i Salten
18. Vedlegg SR-sak 17/16 – Arbeidsnotat (Nordlandsforskning) reiseliv i Salten

Møte 2. - 3. juni

1. Innkalling
2. Saksdokumenter
3. Vedlegg SR-sak 18/16 – Generalforsamling Salten Invest AS
4. Vedlegg SR-sak 19/16 – Årsmøtepapirer Salten Friluftsråd
5. Vedlegg SR-sak 20/16 – Årsmøtepapirer Salten Kultursamarbeid
6. Vedlegg SR-sak 21/16 – Årsrapport Felles Ansvar i Salten
7. Vedlegg SR-sak 22/16 – Referat fra forrige møte
8. Vedlegg SR-sak 23/16 – Diverse orienteringer
9. Vedlegg SR-sak 24/16 – Årsmelding og regnskap Salten Regionråd
10. Vedlegg SR-sak 25/16 – Vedtak prioriteringer NTP 2018-2029
11. Vedlegg SR-sak 26/16 – Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten
12. Vedlegg SR-sak 27/16 – Prosjektplan rus/psykiatri
13. Vedlegg SR-sak 28/16 – Presentasjon fra kommuneoverlegeforum i Salten
14. Vedlegg SR-sak 30/16 – Utkast til Saltenstrategier 2016-2020
15. Vedlegg SR-sak 31/16 – Felles innspill til NTP 2018-2029 med endringsforslag 

Møte 22. - 23. september

 1. Innkalling
 2. Saksdokumenter
 3. Vedlegg SR-sak 39/16 – Referat
 4. Vedlegg SR-sak 40/16 – Diverse orienteringer
 5. Vedlegg SR-sak 40/16 – Høringsinnspill RTP 2018-2029 – strategisk del
 6. Vedlegg SR-sak 41/16 – Vedtekter
 7. Vedlegg SR-sak 42/16 – NOU 2016:4 Ny kommunelov
 8. Vedlegg SR-sak 43/16 – Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025
 9. Vedlegg SR-sak 43/16 – Handlingsprogram til plan for by- og regionsenterpoltikk 2017-2025
 10. Vedlegg SR-sak 43/16 – Salten Regionråds høringsinnspill til planprogrammet (SR-sak 38/15)
 11. Vedlegg SR-sak 44/16 – Diskusjonsnotat bærekraftige byer og distrikter

 
Møte 17. - 18. november

1. Innkalling 
2. Saksdokumenter 
3. Vedlegg SR-sak 51/16 - Regionrådets rolle og fokus - diskusjonsnotat 
4. Vedlegg SR-sak 51/16 - Regionrådets rolle og fokus - Samarbeid i regi av Salten Regionråd 
5. Vedlegg SR-sak 52/16 - Innspill til handlingsprogram RTP 2018 - 2029 - div. vedlegg 
6. Vedlegg SR-sak 53/16 - Referat fra forrige møte 
7. Vedlegg SR-sak 54/16 - Vedlegg A1 - Rødøy kommune - søknad Salten Regionråd 
8. Vedlegg SR-sak 56/16 - Strategiplan 2017 - 2020 - Nord-Norges Europakontor 
9. Vedlegg SR-sak 57/16 - Prosjektbeskrivelse Sykkel i Salten 
10. Vedlegg SR-sak 59/16 - Destinasjonsstrategi for Salten 
11. Vedlegg SR-sak 59/16 - Høringsbrev - strategi for reiseliv og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021 
12. Vedlegg SR-sak 59/16 - Strategi for reiseliv og opplevelsesnæringer i Nordland