Saker til SR 2019

Saksdokumenter 2019

Her publiseres møtedokumenter i forkant av møtene i Salten Regionråd:

Møte 18. - 19. november 2019

 1. Innkalling
 2. Saksdokumenter
 3. Vedlegg SR-sak 35/19 – Vedtekter Salten Regionråd
 4. Vedlegg SR-sak 42/19 – Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten
 5. Vedlegg SR-sak 43/19 – Referat fra møte 5. – 6. juni 2019
 6. Vedlegg SR-sak 44/19 – Pkt. A 4) Høringsuttalelse fra Ofoten Regionråd
 7. Vedlegg SR-sak 45/19 - Invitasjon fra Nordland fylkeskommune
 8. Vedlegg SR-sak 45/19 – Presentasjon fra Nordland fylkeskommune i møte den 10.10.2019
 9. Vedlegg SR-sak 45/19 – Innspill fra NFK på hovedutfordringer på transportområdet – NTP 2022 – 2033
 10. Vedlegg SR-sak 45/19 – Innspill til NTP 2022 – 2033 fra Nettverk for byvekstavtaler
 11. Vedlegg SR-sak 45/19 – Innspill til NTP 2022 – 2033 fra transportetatene på utfordringer i transportkorridorer og byområder
 12. Vedlegg SR-sak 46/19 – NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk 
 13. Vedlegg SR-sak 47/19 – Saltenstrategier 2016 – 2020
 14. Vedlegg SR-sak 50/19 – Kopi av brev fra Nordland fylkes Fiskarlag: Et kvotesystem for økt verdiskaping
 15. Vedlegg SR-sak 50/19 – Kopi av brev fra Nordland fylkes Fiskarlag: Utviklingen i turistfisket
 16. Vedlegg SR-sak 51/19 – Pkt c) Beskrivelse av samhandlingsmodellen i Saltdal
 17. Vedlegg SR-sak 51/19 – Pkt d) Høringsinnspill til Statsbudsjettet fra Norges Kemner- og kommuneøkonomers forbund
 18. Vedlegg SR-sak 52/19 – Vedtekter for stiftelsen Nordlandsmuseet datert 29.11.2012
 19. Vedlegg SR-sak 53/19 – Samarbeidsavtale Felles Ansvar i Salten
 20. Vedlegg SR-sak 55/19 – Gjeldende vedtekter for DA Bodø
 21. Vedlegg SR-sak 56/19 – Geldende vedtekter for stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter
 22. Vedlegg SR-sak 57/19 – Mandat og oppgaver for Statskog regionutvalg i Nordland og Troms

Møte 5. - 6. juni 2019

 1. Saksdokumenter
 2. Vedlegg SR-sak 18/19 – Referat fra forrige møte
 3. Vedlegg SR-sak 19/19 – Innspillsskjema til viktige fylkesveger for næringstransport
 4. Vedlegg SR-sak 20/19 – Innspill og prioriteringer til NTP 2018 – 2029
 5. Vedlegg SR-sak 20/19 – Innspill og prioriteringer til RTP 2018 – 2029
 6. Vedlegg SR-sak 21/19 – Søknad om skjønnsmidler til fylkesmannen
 7. Vedlegg SR-sak 21/19 – Oversikt over tildelinger av skjønnsmidler fra fylkesmannen
 8. Vedlegg SR-sak 22/19 – Beiarn kommune div korrespondanse
 9. Vedlegg SR-sak 22/19 – Opprop fra kommunene i Troms
 10. Vedlegg SR-sak 23/19 – Rapport AFT- og VTA
 11. Vedlegg SR-sak 23/19 – Innspill fra bedriftene
 12. Vedlegg SR-sak 23/19 – Innspill fra Rødøy kommune
 13. Vedlegg SR-sak 24/19 – Sammendrag innspill til Iris-fondet
 14. Vedlegg SR-sak 25/19 – Årsmelding 2018 Salten Regionråd
 15. Vedlegg SR-sak 25/19 – Årsregnskap 2018 Salten Regionråd
 16. Vedlegg SR-sak 26/19 – Årsmøtepapirer Salten Friluftsråd
 17. Vedlegg SR-sak 27/19 – Revidert prosjektbeskrivelse Sykkel i Salten datert 09.05.2019
 18. Vedlegg SR-sak 28/19 – Årsmøtepapirer Salten Kultursamarbeid
 19. Vedlegg SR-sak 29/19 – Årsrapport Felles Ansvar i Salten
 20. Vedlegg SR-sak 30/19 – Dokumenter til Generalforsamling Salten Invest AS
 21. Vedlegg SR-sak 31/19 – Driftsbudsjett for 2020

Møte 13. - 14. februar 2019:

 1. Innkalling
 2. Saksdokumenter
 3. Vedlegg SR-sak 02/19 – Indeks Nordland 2019
 4. Vedlegg SR-sak 03/19 – Vedtak SR-sak 66/15, 02/16, 25/16 og 31/16
 5. Vedlegg SR-sak 03/19 – NTP 2018 – 2029 for Nordland
 6. Vedlegg SR-sak 03/19 – Presentasjon fra Statens Vegvesen
 7. Vedlegg SR-sak 03/19 – Avinors Nordområdestrategi
 8. Vedlegg SR-sak 04/19 – Saltenstrategiene
 9. Vedlegg SR-sak 04/19 – Presentasjon digital infrastruktur
 10. Vedlegg SR-sak 04/19 – Presentasjon Smartere Salten
 11. Vedlegg SR-sak 05/19 – Referat fra forrige møte
 12. Vedlegg SR-sak 09/19 – Rapport AFT- og VTA
 13. Vedlegg SR-sak 09/19 – Innspill fra bedriftene
 14. Vedlegg SR-sak 11/19 – Filmfest Salten folder
 15. Vedlegg SR-sak 12/19 – Samarbeidsavtale
 16. Vedlegg SR-sak 13/19 – Rapport utsiktsrydding Bodø
 17. Vedlegg SR-sak 13/19 – Rapport utsiktsrydding Gildeskål
 18. Vedlegg SR-sak 13/19 – Rapport utsiktsrydding Meløy
 19. Vedlegg SR-sak 13/19 – Rapport utsiktsrydding Nord-Salten