Avsluttede prosjekter

Samferdselsprosjektet 2014 - 2017

Prosjektet ble etablert i 2014 og har i tre år jobbet med samferdsel i hele Salten, både veg, bane, sjø og luft. Prosjektet har hatt fokus på samferdsel i et nordområdeperspektiv. Til grunn for arbeidet ligger Saltenstrategiene, vedtatt på Saltentinget høsten 2012 og regionrådets prioriteringer.

Prosjektleder Ingelin Noresjø ble ansatt i mai 2014 og har fra starten vært en aktiv pådriver og lobbyist for de prosjektene som regionen har prioritert. I slutten av april 2015 ble hun utnevnt til fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune, og har fått permisjon fra stillingen. Jens B. Kyed ble ansatt i vikariatet fra 1. mai 2015, og har etter dette fulgt opp arbeidet som ble igangsatt.

Arbeidet med å fremme Saltens interesser inn mot Nasjonal Transportplan 2018 – 2027 og Regional Transportplan har vært sentralt. Her har det vært jobbet strategisk mot politikk og fagetater.

Videre har prosjektet hatt et sterkt regionsperspektiv. Formålet har vært å videreutvikle regionen til en robust region for næringsliv og befolkning (BAS-region). Følgende felt har vært prioritert:

Vedlikeholde og forsterke Saltens koblinger til nasjonalt / internasjonalt transportnett
Forbedre interne transportløsninger i regionen
Videreutvikle transportknutepunktene Bodø og Fauske

Prosjektleder har også deltatt i mange utvalg og faggrupper som omhandler samferdsel. Eksempelvis Jernbaneforum Nord, Utvidet styringsgruppe for ny flyplass i Bodø, Trafikkutviklingsforum, m.fl. Prosjektleder har videre bistått i planlegging av samferdselskonferanser i regionen, og også holdt  foredrag om samferdsel i Salten.

Samferdselsprosjektet ble avsluttet 30. april 2017.

Vedtak i Salten Regionråd: 
Samferdselsnyheter: