Avsluttede prosjekter

Partnerskap Salten (2009 - 2012)

Salten Regionråd inngikk partnerskapsavtale med Nordland fylkeskommune for tidsrommet 2009 - 2012.

Fylkeskommunen ga modellen navnet / mottoet "Vekstkraft gjennom regionale partnerskap" og har i oppdragsbrev til regionrådene gitt følgende formål med partnerskapene:

  • Målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet
  • Styrke samhandlingen/samarbeidet horisontalt og vertikalt, dvs. samordning av regionalpolitikken både på fylkesnivå og regionnivå.


Avtalen med regionrådene ble etablert ut fra den erkjennelse at en vellykket regional utvikling forutsetter bred medvirkning og samarbeid mellom ulike aktører som kan ha innflytelse på denne utviklingen.

"Salten strategier 2008-2011" ble fra regionrådets side lagt til grunn for partnerskapsavtalen med fylkeskommunen.

Partnerskapsavtalen ble avsluttet i 2012, men noen av prosjektene har løpt helt til 2016-17.

Partnerskap Salten - Prosjektoversikt