Avsluttede prosjekter

Sunnhet i Salten (2010 - 2012)

Prosjektet ble igangsatt for å gi innspill til samhandlingsreformen.

Kommunene i Salten v/Salten Regionråd satte i 2010 i gang et eget helseprosjekt som primært fikk i oppdrag å gi innspill til samhandlingsreformen, samt sikre at det ble god dialog mellom Nordlandssykehuset og kommunene i Salten i forarbeid med reformen og når reformen skulle iverksettes.

Regionrådets helseprosjekt skulle bl.a. sørge for at Salten fikk en felles stemme i debatten om utforming av innholdet i samhandlingsreformen. I dette lå et behov for å kartlegge ressurser og utfordringer i hver kommune, etablere samarbeidsarenaer, forhandle fram avtaler og ikke minst drive informasjonsarbeid og kompetansearbeid i forbindelse med reformarbeidet.

Prosjektleder Kai Brynjar Hagen ble ansatt i 60% og hadde sammen med styringsgruppen en viktig rolle på vegne av kommunene i Salten under etableringen av RESO - Regionalt overordnet samarbeidsorgan.

Hensikten med å opprette "RESO Salten" var først og fremst å få til et godt samarbeid mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF (NLSH) for derigjennom å få til gode pasientforløp hvor pasientens behov for en sammenhengende behandlingskjede ble ivaretatt på en god måte bl.a. gjennom systematisk kvalitetsutvikling.