Salten Regionråd

Gode nyheter for samferdsel i Salten

Foto: Per Gaute Pettersen

De siste dagene har regjeringspartiene sluppet svært gode samferdselsnyheter for Saltenregionen. Det er nå kjent at Regjeringen setter av 9,6 mrd kr til ny E6 gjennom Sørfold, og at det bevilges 3,1 mrd kr til ny flyplass i Bodø.

Begge satsingene er prosjekter som kommunene i Salten står samlet bak, og som har topp prioritet gjennom Salten Regionråd.

E6 gjennom Sørfold er en hovedåre mellom nord og sør, med stor betydning for hele landsdelen.

Dagens veg har generelt dårlig standard, med stigninger og svinger som ikke tilfredsstiller dagens standard. Ikke minst er de 16 tunnelene på strekningen en stor risikofaktor. De er for smale, har for liten høyde, mangler nødvendig sikkerhetsutrustning, og tilfredsstiller ikke forskriftene. Strekningen er spesielt utfordrende for tungtrafikken (4-500 kjøretøy pr dag) som transporterer en stor mengde varer til og fra landsdelen. Det er i praksis ingen omkjøringsmuligheter ved ulykker eller stengning. Omkjøring via Lofoten eller Sverige tar rundt 11 timer. Prosjektet har dermed betydning langt utover Sørfold og Salten, og er viktig for næringsliv, befolkning og samfunnssikkerhet i hele landet. 

Fra Salten Regionråds side er det spesielt gledelig at Regjeringen synes å utelukke alternativet med oppgradering av dagens trasé og tunneler. Dette ville kun løst deler av problemene, og i tillegg hindret trafikken i mange år framover, delvis med krav til ferge på delstrekninger.

Den forslåtte løsningen innebærer at dagens strekning i stor grad erstattes med en ny veg på ca 45 km, nye tunneler (10), bru over Leirfjorden, færre stigninger og vanskelige flaskehalser, og en total innkorting på ca 11 km. Dette gir bedre framkommelighet, økt trafikksikkerhet, bedre beredskap og samfunnssikkerhet, og i tillegg redusert kjøretid med rundt 25 minutter.

Ny flyplass i Bodø blir til nytte for hele landsdelen og vil ha betydning for den framtidige utviklingen av Bodø, Salten og Nordland.

Bodø lufthavn er navet i flytrafikken i Nordland og store deler av landsdelen, og avgjørende for befolkning og næringsliv i Salten. Dagens rullebane fra 50-tallet må skiftes ut og re-etableres med tilfredsstillende sikkerhetsavstander. De store arealene som Forsvaret frigjør i Bodø utnyttes best og med størst verdi gjennom å flytte hele lufthavna på sørvestspissen av Bodø-halvøya istedenfor å bygge rundt flyplassen.

Både for Bodø, Salten og landsdelen er det derfor viktig og gledelig at den videre framdriften av flyplassutviklingen i Bodø nå avklares gjennom signalene fra Regjeringen.

Forslaget fra Regjeringen er varslet å komme i framleggingen av Nasjonal Transportplan i mars, og skal deretter behandles i Stortinget i juni. Videre må prosjektene sikres i handlingsplaner og årlige budsjetter. Salten Regionråd har i lang tid fulgt opp viktige samferdselsprosjekter i Salten, og har fra høsten 2020 styrket samferdselssatsingen med en egen prosjektleder for Samferdsel i Salten.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Samferdsel i Salten, Salten Regionråd: Per Gaute Pettersen, tlf. 99724555 eller e-post per.gaute.pettersen@salten.no

Kilde: Statens Vegvesen, reguleringsplan for ny E6 gjennom Sørfold

Publisert 4.3.21