Salten Regionråd

Nasjonal Transportplan - Gjennomslag for viktige prioriteringer i Salten

Foto: Per Gaute Pettersen

Regjeringen la 19. mars 2021 fram Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan for 2022-2033 (NTP). Salten Regionråd er tilfreds med at planen inneholder mange gode prosjekter som er i tråd med regionrådets prioriteringer.

På vegsiden er både E6 gjennom Sørfold, RV80 Sandvika – Sagelva (Kistrand) og RV80 Ny adkomstveg til Bodø lufthavn lagt inn som prioriterte prosjekter i første seksårsperiode. Dette er alle prosjekter med topp prioritet i Salten Regionråd.

Videre er E6 Sørelva – Borkamo i Saltdal lagt inn i en utvidet portefølje for Nye Veger AS. Dette innebærer noe usikkerhet rundt realisering, basert på at Nye Veger AS selv vurderer utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt innenfor sin portefølje. Dette må avklares nærmere i tiden som kommer.

Utover dette er det ikke lagt inn konkrete vegprosjekter på resten av E6 i nordre del av Salten. Her er det fortsatt mange flaskehalser og farlige strekninger som bør arbeides inn i planen. Dette gjelder blant annet Ulvsvågskaret som lå inne i dagens NTP, og som nå er tatt ut.

Flytting av Bodø lufthavn er lagt inn i første periode av planen. Også dette er en svært viktig prioritering for Salten. I tillegg er Bodø med i nettverket av bærekraftige regionbyer som tilgodesees med 600 mill kr til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak.

jernbane sluttføres arbeidet med automatisk trafikkstyring (ERTMS) i løpet av 2022, og det settes i første periode av ca 0,5 mrd kr til en «effektpakke» for å forbedre bl.a. godsframføring på Nordlandsbanen. Dette er svært viktig for videreutvikling av både gods- og persontransporten på Nordlandsbanen, selv om beløpet bare et stykke på vei dekker behovet for nye krysningsspor og vedlikehold. 

På miljøsiden er planen skuffende lite konkret når det gjelder å endre Nordlandsbanen fra dieseldrift til mer miljøvennlig elektrisk eller hydrogendrift. Dette blir et viktig tema å følge opp mot Stortinget. Det samme gjelder overgangen mellom jernbane og havn i Bodø, som har stor betydning for overføring av gods fra veg til bane, bl.a. gjennom oppstart av Nord-Norgelinja fra sommeren 2021.

Heller ikke innenfor grønn luftfart er det klare signaler eller prioriteringer i planen. Dette er et område som er svært relevant for Bodø og Nordlandssamfunnet.

Salten Regionråd har arbeidet aktivt inn mot Nasjonal Transportplan, både i form av skriftlige innspill og i møter med departement og stortingspolitikere. Planen skal nå behandles i Stortinget, og følges opp i de årlige budsjettene. Salten har så langt møtt stor forståelse for våre behov og prosjekter i møter med fraksjonene i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, og vil følge opp dette videre fram mot endelig beslutning i juni. 

Leder i Salten Regionråd, Ida Pinnerød, uttrykker følgende:

«Først og fremst må jeg si at jeg er oppriktig glad for at det bokstavelig talt er lys i tunellene for E6 og Sørfold-tunellene. Det er kritisk at dette nå kommer på plass og at Stortinget følger opp slik at ikke Norge deles i to bare det er litt glatt og at vi unngår flere alvorlige ulykker på denne strekningen»

«I Salten Regionråd er vi selvsagt veldig glad for å ha fått gjennomslag for de viktigste prosjektene, noe som vil være av stor betydning for hele regionen»

 

Publisert 22.3.2021