Salten Regionråd

Nasjonal Transportplan vedtatt i Stortinget

Ingen endringer i Saltens prosjekter, men noen signaler om fremtidige satsinger.

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 ble behandlet i Stortinget 14-15. juni. Planen slik den var lagt fram av Regjeringen i mars, gikk i hovedsak gjennom i Stortinget uten store endringer. Det innebær at de i Saltenprosjektene som lå inne i forslaget til NTP fortsatt er aktuelle. Dette gjelder i hovedsak:

  • Ny flyplass i Bodø med adkomstvei
  • Ny E6 gjennom Sørfold
  • E6 Sørelva – Borkamo i Saltdal (som en del av Nye Veiers portefølje)
  • Utbedring av Rv80 mellom Sandvika og Sagelva
  • Bodø som en del av tilskuddordningen for regionbyer, med midler til mindre investeringer i gang- og sykkelveier, og kollektivtiltak som kollektivfelt, holdeplasser og knutepunkter langs riks-, fylkes- og kommunal vei.
  • En «effektpakke» for å styrke godstransporten på bl.a. Nordlandsbanen, samt andre tiltak knyttet til innføring av automatisk styring av banen (ERTMS).

Transport- og kommunikasjonskomiteens flertall har vært enige om å ikke fremme nye konkrete utbyggingsprosjekter som krever finansiering. Med noen unntak har man dermed unngått nye prosjekter som rokerer prioriteringsrekkefølgen eller «blåser opp» planen.

Videre har komiteen kommentert og dermed gitt signaler knyttet til noen av de Salten-aktuelle prosjektene som ikke var nevnt i opprinnelig NTP, men uten at dette har ført til konkrete forslag som har fått flertall. Likevel kan noen av disse kommentarene være nyttige referanser for påvirkning inn mot framtidige statsbudsjett eller senere planer.

Når det gjelder jernbane, gjenspeiler komiteens behandling et hovedfokus på persontransport rundt Oslo og andre større byer, mens Nordlandsbanens potensial og behov får mindre oppmerksomhet. Et mindretall av komiteen signaliserer at de vil bidra til å utvikle lav- og nullutslippsløsninger på Nordlandsbanen, samt øke satsingen på godstransporten gjennom ulike tiltak. Dette blir viktige oppfølgingspunkter i den kommende handlingsplanen.

På vegsiden nevner komiteens flertall forbedringsbehovet på hele Rv80-strekningen fra Løding til Fauske, inklusive å legge Rv80 og E6 utenfor Fauske sentrum. Komiteen ber om at «regjeringen går i dialog med lokale myndigheter for å finne akseptable løsninger», uten at dette er foreslått som et konkret vedtak.   

For E6 nord i regionen, viser komiteens flertall til behovet for å følge opp Konseptvalgutredning (KVU) for E6 Mørsvikbotn-Ballangen fra 2013, og peker spesifikt på utfordringene med Ulvsvågskaret. Et konkret forslag om bevilgning til prosjektet ble ikke vedtatt.

Komiteens flertall viser til behovet for å prioritere løsninger som sikrer bedre regularitet på viktige vinterveger i Nord-Norge, herunder E6 Saltfjellet. Konkrete forslag om bevilgning ble ikke vedtatt.

Innenfor luftfart, uttrykker komiteen en samlet støtte til flytting av rullebanen i Bodø. Komiteens flertall er positiv til etablering av et senter for grønn luftfart («utvikling, testing og implementering av null- og lavutslippsteknologi for luftfart»). Komiteen ønsker en finansiering hvor både brukere, leverandørindustri, virkemiddelaktører og myndigheter bidrar. Komiteen peker videre på kortbanenettet i nord som en egnet arena for uttesting av slike løsninger.

I løpet av andre halvår 2021, vil Samferdselsdepartementet og fagetatene utarbeide en mer konkret handlingsplan for de nærmeste årene, basert på Stortingets vedtak av Nasjonal Transportplan. Realisering av planene vil deretter avhenge av hvilke prosjekter som får plass på de kommende statsbudsjettene.