Nyheter

NTP 2018 – 2029 – hva betyr dette for Salten?

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 26 751 millioner kroner til prosjekter i Nordland. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom fylkene. NTP 2018 – 2029 er nå lagt fram for Stortinget til behandling som Meld. St. 33 (2016/2017). Under følger en oversikt over prosjektene for Salten. Tall i millioner kroner.

Vei

E6 Megården-Mørsvikbotn Strekningen er 53 km og har 16 tunneler. Tunnelene og mellomliggende strekninger tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet og fremkommelighet. Mange av tunnelene er i tillegg så smale at det er vanskelig for tunge kjøretøy å møtes. Strekningen bygges ut som tofelts vei med fartsgrense 90 km/t. Veien legges i helt ny trase mellom Sommerset og Mørsvikbotn, med kryssing av Leirfjorden med en om lag 800 m lang hengebru. På resten av strekningen bygges E6 ut i dagens korridor med nye tunneler. Antatt oppstart i 2022/23.

Prosjekt Kostnadsoverslag Statlige midler
2018 - 2023
Statlige midler
2018 - 2023
Annen finansiering 2018 - 2029**
E6 Megården - Mørsvikbotn 8500 500 8000
E6 Sørelva – Borkamo 1000 1000
Rv 80 Sandvika - Sagelva 300 300
E6 Ulvsvågskaret 1250 1250
E6 Kråkmofjellet sør 200 200
Rv 80 Hundstadmoen – Thallekrysset 960 350 610
Innseiling Bodø 2 100 100
Ny Bodø lufthavn 5200*** 2200 200 2800*

* Bidrag fra Avinor samt salg av statens lufthavnarealer. ** Bompenger og tilskudd/refusjon. *** Inkl. 200 til flytting redningshelikopter.

Vedlikehold og fornying
Trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet er i ferd med å snus. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold m.m. av riksvei i 12-årsperioden. Dette vil komme Nordland til gode. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes nasjonalt.

 Programområder og utbedringsstrekninger
36,9 milliarder kr planlegges brukt i planperioden til såkalte programområdetiltak. Det er mindre tiltak på veinettet som f.eks. gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforskjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og rasteplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

 Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023. Dette vil først være klart tidlig i 2018.

Jernbane

Følgende jernbaneprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

 Nordlandsbanen:
I planperioden legges det opp til bygging av kryssingsspor på Nordlandsbanen og mindre terminaltiltak for å styrke godstransporten med bane i korridoren. Fornyelse av signalanlegg ERTMS planlegges utbygget i 2022–2023.

 Godspakken:
Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og legge til rette for en omlegging i mer miljøvennlig retning. På jernbane legges det opp til en satsing på 18 milliarder kroner i planperioden. Godspakken på jernbane inneholder terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og banekoblinger. Prosjektet dekker flere fylker.

 Vedlikehold og fornying:
Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på Jernbanen. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i 12-årsperioden, inkludert ERTMS. Dette vil komme Nordland til gode. Dette bevilgningsnivået vil, sammen med antatte gevinster fra jernbanereformen legge til rette for at om lag tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

 Planlegging:
Det settes av 18,76 milliarder kroner til planlegging (reguleringsplan, detaljplan) av nye investeringsprosjekter på jernbanen i planperioden.

For utbygging av tiltak i Godspakken legger Samferdselsdepartementet opp til at Jernbanedirektoratet sammen med Bane NOR SF og godsnæringen eller andre relevante aktører prioriterer utbyggingsrekkefølgen for tiltakene ut fra hensynet til fremdrift, effekter, effektiv ressursutnyttelse og nytte for samfunnet.

Nye vurderinger av nye jernbanestrekninger
Jernbaneverket utarbeidet i 2011 en rapport om den foreslåtte Nord-Norgebanen på strekningen Fauske-Tromsø. Utbyggingen ble grovt anslått til å koste 40-60 milliarder kroner. Samferdselsdepartementet vil be Jernbanedirektoratet om å utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for Nord-Norgebanen, i tillegg til en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging.

Luftfart

Bodø lufthavn:
Flytting av lufthavnen i Bodø vil gi regionen en ny og moderne lufthavn, og samtidig frigi sentrumsnære arealer til nødvendig byutvikling. Dagens lufthavn i Bodø trenger en oppgradering, blant annet trengs en ny rullebane. Det statlige bidraget på 2,4 milliarder kroner inkluderer 200 millioner kroner i flyttekostnader for den offentlige redningshelikoptertjenesten. Resten av finansieringen skal dekkes av Avinor og inntekter fra salg av dagens lufthavnarealer.

Kyst

Vedlikehold og fornying:
Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at den risikoreduserende effekten optimaliseres og drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres.

Det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet for navigasjonsinnretninger og fyrbygninger ble beregnet til 1,7 milliarder kroner i 2015. Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep, for å sikre god tilgjengelighet og driftstilstand på navigasjonsinnretningene.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden. Innretninger som er særlig viktig for sikker navigasjon og innretninger med dårlig tilstandsgrad prioriteres.

Fornying og modernisering av innretningene gir videre redusert vedlikeholdsbehov og – kostnader, økt driftssikkerhet, bedre mulighet til raskt å oppdage og utbedre skader og større presisjon i navigasjonsveiledningen.

Merk: Dette er en foreløpig oversikt over hovedtrekkene i NTP for 2018 – 2029. Det tas forbehold om tillegg og endringer etter en fullstendig og gjennomgang av dokumentets 330 sider.

 Publisert 7.4.2017