Nyheter

Møte med Stortinget om Nasjonal Transportplan (NTP)

Ny lufthavn, sammenhengende og raskere opprustning av E6, fjernstyring og utbedring av Nordlandsbanen og reetablering av Nord-Norgelinja. Disse sakene ble løftet fram for Stortingets transport- og kommunikasjonskomite den 26. april.

Salten Regionråd var sammen med Ofoten de eneste regionrådene fra Nordland til stede for å legge fram sine synspunkter på NTP ovenfor Stortinget. Transport- og kommunikasjonskomiteen holdt den 25. og 26. april åpen høring om NTP 2018-2029. Her møtte fylkeskommuner og interesseorganisasjoner og altså Salten Regionråd. At regionrådet fikk innpass i høringen er utrolig viktig og positivt. Salten er en stor region som har lykkes i å markere seg godt i samferdselssaker de siste årene. Deltakelsen på høringen viser i så måte at vi blir lyttet til.

Det var ordfører i Bodø og Regionrådets politiske nestleder, Ida Maria Pinnerød som frontet regionen og dennes hovedprioriteringer ovenfor komiteen. På de tilmålte fire minuttene ble behovet for og viktigheten av å framskynde flere av prosjektene på E 6 til første seksårsperiode av transportplanen, poengtert. I tillegg ble viktige momenter rundt planen om å bygge ny lufthavn i Bodø løftet fram – så som hvordan sikre god framdrift i arbeidet, samtidig som forsvaret etter stor sannsynlighet skal drifte hele F16 flåten fra Bodø i flyenes siste driftsår. Pinnerød la også fram på vegne av Regionrådet behovet for at ERTMS – fjernstyring av togene – nå innføres som planlagt og ikke skyves ut i tid, samt behovet for nye krysningsspor i Salten – totalt tre stykker i tillegg til ett på Saltfjellet. Nord-Norgelinja og viktigheten av denne ble også fremhevet.

Etter sitt innlegg fikk Pinnerød spørsmål fra komiteens medlemmer om ny by – ny flyplass hvor de var opptatt av farten og framgangen knyttet til nye Bodø. I tillegg fikk hun spørsmål om krysningssporene var klare for utbygging.

Ida M. Pinnerød og Kjersti Bye Pedersen møtte komiteen.