Nyheter

Salten Regionråd forlenger partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor

Salten Regionråd ser nytten i å ha et samarbeid med Nord-Norges Europakontor og forlenger partnerskapsavtalen med to år til 30. juni 2020.

Avtalen ble inngått i 2014 og hovedformålet er å posisjonere Salten som en sentral aktør i utviklingen av nordområdene, holde oss oppdatert på EU-politikk som berører kommunene i Salten, samt bidra til økt internasjonalisering i regionen.

Eierne av kontoret er Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Som partnere finner vi begge de nordnorske universitetene, Norges Råfiskarlag, Tromsø kommune, Salten Regionråd og Helgeland Regionråd.

Norsk kommunesektor påvirkes i stor grad av de beslutninger som tas av EU. Som eksempel kan nevnes politikkområder som regionalt differensiert arbeidsgiveravgift, offentlig statsstøtteregelverk, miljø (blant annet vanndirektivet, og det jobbes nå med et avfallsdirektiv og en plaststrategi i EU som vil få innvirkning på norske kommuner), tunneldirektivet, regelverket om offentlige anskaffelser, arbeidstidsdirektivet, m.m. Om lag 70 % av alle sakene som behandles i kommunestyrene påvirkes av de beslutninger som er vedtatt av EU.

Et eksempel på en stor og viktig beslutning som berører Salten på bakgrunn av et EU-direktiv er ny vegtrasé som planlegges realisert gjennom Sørfold, og hvor tunneldirektivet kommer til anvendelse.

EU jobber i et 7-års perspektiv og jobber etter de “lange linjene”. Det er derfor vanskelig å oppnå kortsiktige resultater gjennom en partnerskapsavtale. Gjennom partnerskapsavtalen får likevel kommunene i Salten en mulighet til å komme tidlig inn i de prosesser som pågår i EU, for å påvirke til det beste for Salten og Nordnorske interesser, i tillegg til å bli orientert om det som skjer i EU, sier sekretariatsleder Kjersti Bye Pedersen.

Kommunene får bistand fra kontoret til å komme i kontakt med relevante aktører innenfor EU-systemet. Eksempel på dette er Bodøs satsinger på både ny smart by, men også satsingen som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Også næringsaktører i regionen vil kunne dra nytte av kontoret ved behov.

Bildet viser Arbeidsutvalget i Salten Regionråd på besøk i Brüssel i november 2017.

Les mer om Nord-Norges Europakontor

Publisert 23.2.2018