Nyheter

Gledelige samferdselsmidler til Salten

Salten Regionråd registrerer med glede at regionen kommer godt ut av det, når midlene til infrastruktur i Nord-Norge nå har blitt fordelt i september 2014.

Tjernfjellet, Finneidstraumen bru, Togstopp på Reitan og lengre kryssingsspor på Otteråga (Reitan) er alle prosjekt som har hatt høy prioritet hos Salten-kommunene. Det er en seier for hele regionen at disse flaskehalsene nå utbedres. Det vil få betydning for næringsliv og bosetting i Salten i lang tid framover. 

Særlig Bodø, Fauske og Saltdal har jobbet hardt i mange år for å få disse inn i NTP. Disse kommunene har også stått sammen med Nordland fylkeskommune for å fremme krav til regjeringen i forbindelse med tildelingen av midler.

I juni bestemte regjeringen at de ekstra midlene som skal kompensere for endring i differensiert arbeidsgiveravgift, skulle brukes til infrastrukturtiltak som kommer hele regionen og fylket til gode. Etter dette har det vært knyttet en del spenning til hvilke prosjekt som ville bli prioritert. Oversikten over samferdselstiltak som prioriteres, ble lagt fram i forrige uke.

Tjernfjellet
Denne fjellovergangen har vært et sikkerhetshull i Nordland i mange år. Veien er god på både norsk og svensk side, men selve fjellovergangen har skremt bort transportbransjen. Og beboerne i Junkerdal har hatt en svært usikker og belastende skole- og arbeidsvei. Når denne veien framskyndes 4 år i forhold til opprinnelig plan i NTP, er det mange som vil si det ikke er en dag for tidlig. Det er en helt rett prioritering å fremskynde denne strekningen. Det er selvsagt også en forventning om at overskuddsmassene fra Tjernfjellet blir brukt til utbedring av E6 nord for Storjord. Da vil denne strekningen også bli ferdig 4 år før planlagt i NTP. Å gjøre noe annet vil være svært uklokt. Derfor tolkes bevilgningen til Tjernfjellet også som startskuddet for utbedring av gjenstående smal veistrekning på E6 nord for Saltfjellet.

Nordlandsbanen
Aksen Bodø-Fauske-Saltdal er allerede i dag en viktig bo- og arbeidsmarkedsregion. Nå vil den bli enda sterkere og viktigere. Når togstoppet på Tverlandet og på Reitan er ferdig, vil mange flere kunne pendle til og fra aksen Bodø-Rognan. Forsvarets ansatte vil også kunne velge toget. Med lengre kryssingsspor vil to godstog kunne krysse ved Otteråga, noe som vil ha stor betydning for fleksibiliteten og kapasiteten på linja, både for persontransport og gods. Salten Regionråd var tilstede på møtet med Samferdselsdepartementet sist torsdag, der Saltenpendelen var tema. Flere kryssingsspor og økt kapasitet på Saltenpendelen var hovedtema. Togstopp på Reitan var et av deltemaene. At det skulle komme delvise seirer og løsninger så fort, var ingen forberedt på. Økt setekapasitet på Saltenpendelen forventes å bli et haste-tema når togstoppet på Tverlandet og Reitan tas i bruk.

Finneid bru
Sør for Fauske er det en flaskehals i form av en smal enveiskjørt bru. «Alle» har sett at dette måtte gjøres noe med – og nå skjer det. Store og brede transporter har måtte laste om for å komme over brua. Næringslivet har fortvilet. At denne brua også kommer med, er en stor seier for næringslivet og for Fauske som har kjempet denne kampen i mange år.

Mer å gjøre
Det gjenstår fremdeles mye for å få en infrastruktur som er rustet til framtidens næringsutvikling i nord. Men med disse bevilgningene er en kommet et godt stykke lenger frem.