Nyheter

Mulighetsstudier - delrapport A, B, C og D

Alle delrapportene i "Mulighetsstudier for Salten" er nå ferdigstilt av BDO.

A. Faktagrunnlag

Et tversgående faktagrunnlag som skal være utgangspunkt for de tre hovedtemaene; kommunen som tjeneste- og myndighetsutøver, kommunen som samfunnsutvikler og kommunen som demokratisk arena.

Hovedfokus i faktagrunnlaget er demografisk utvikling, næringsutviklingsmessige trender, kompetanseinfrastruktur og regionaløkonomisk utvikling.

B. Tjenesteyting og myndighetsutøvelse

Hovedproblemstillinger:

  • Hvordan sikre kvalitet, effektiv ressursbruk og likeverdighet i tjenesteproduksjonen ved ny kommunestruktur?
  • Hvordan ivareta rettsikkerhet, forutsigbarhet, habilitet og likebehandling i en ny kommunestruktur?

C. Samfunnsutvikling

Hovedproblemstillinger:

  • Hvordan sikre helhetlig ivaretakelse av areal- og transportinteresser tilpasset klima- og miljøhensyn i en ny kommunestruktur?
  • Hvordan tilrettelegge for posistiv nærings- og kulturutvikling i en ny kommunestruktur?

D. Demokratisk arena

Hovedproblemstilling:

  • Hvordan sikre effektiv lokalpolitisk styring, og en aktiv lokalpolitisk arena i en ny kommunestruktur? 

I tillegg til de fire delrapportene kommer det en oppsummeringsrapport i september 2015.

Informasjon om prosjektet

Delrapport A

Delrapport B

Delrapport C

Delrapport D