Nyheter

Mulighetsstudier - sluttrapport

24. september 2015 presenterte BDO sluttrapporten i "Mulighetsstudier for Salten" for Salten Regionråd.

BDO har utredet fire ulike kommunestrukturalternativer i Salten bestående av fem ulike kommunekonstellasjoner. Scenariene er som følger:

  1. Null alternativet (videreføring av dagens struktur)
  2. Salten samlet (for dette scenariet vil alle kommunene danne en ny kommune i regionen)
  3. Nordre, Indre og Ytre Salten alternativet bestående av Nordre (Hamarøy og Steigen), Indre (Fauske, Saltdal og Sørfold) og Ytre ( Bodø, Beiarn, Gildeskål og Meløy)
  4. Saltenfjord alternativet bestående av Nordre (Hamarøy og Steigen), Saltenfjord (Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Saltdal og Sørfold) samt Meløy for seg selv

Sluttrapporten inneholder analyser av alternativene samt en oppsummering som inkluderer en vurdering av de ulike alternativene.

Følgende utredningstemaer er belyst:

  • Tjenesteutøvelse og myndighetsutøvelse
  • Samfunns- og næringsutvikling
  • Lokaldemokrati
  • Økonomi

På bakgrunn av analysene konkluderer BDO med at det er en Stor-Salten kommune som nærmest oppfyller regjeringens mål med reformen.

Sluttrapporten ble presentert for regionrådet i møte 24. september 2015, og er oversendt kommunene for videre behandling.

Sluttrapport

Informasjon om prosjektet