Nyheter

Knutepunktfunksjonen til Bodø og Bodø lufthavn må ikke svekkes

Fotograf: Ernst Furuhatt

For Nordland som helhet er det viktig med gode kommunikasjoner internt i fylket, innad i landsdelen og til landet for øvrig. I dag ivaretas dette ved at Bodø lufthavn fungerer som et nav, med et omfattende rutetilbud til hele fylket så vel som til resten av landet og utlandet. Bodø lufthavn er eneste flyplass mellom Mo i Rana og Narvik/Evenes. Det er viktig at lufthavnens funksjon ikke svekkes.

«Derfor er det svært viktig at Bodø Lufthavn får en ny rullebane på plass snarest mulig. Salten regionråd har i gjentatte vedtak gjort det klart at regionrådet bestående av alle ni kommunene i Salten støtter Bodø i sitt arbeid med å få en ny rullebane på plass i løpet av første periode i kommende Nasjonale transportplan. Vi mener også det er av største betydning at rullebanen legges mot sør-vest slik at prosjektet Ny by – Ny flyplass lar seg realisere – et prosjekt Regionrådet støtter enstemmig», sier Petter Jørgen Pedersen, regionrådsleder.

Salten Regionråd anerkjenner utfordringene dagens lufthavn i Mo i Rana har med regulariteten. Disse medfører uheldige konsekvenser for de reisende både når det gjelder forsinkelser og innstillinger. Men for Nordland som fylke og fylkeshovedstaden Bodø med alle sine fellesfunksjoner for hele fylket, er det viktig at knutepunktfunksjonen til Bodø ikke svekkes.

Bodø lufthavn er en nasjonal lufthavn med 1,7 millioner passasjerer årlig, hvor rullebanen nå er i ferd med å gå i oppløsning. Bodø lufthavn er Norges 6. største sivile lufthavn, en av to nasjonale lufthavner i Nord-Norge, den største knutepunktlufthavna i Norge etter Gardermoen og en av tre satsingsflyplasser i Nord-Norge (de andre to er Tromsø og Hammerfest) i Avinors nordområdestrategi. Det er beregnet at 70 prosent av passasjerveksten de neste 25 årene kommer på disse lufthavnene.

«Salten Regionråd har derfor en klar forventning til at Avinor i forslaget til Nasjonal transportplan som legges fram den 29. februar i år, slår fast at det viktigste må tas først og at investeringene i Bodø er helt nødvendige og at de haster,» sier Petter Jørgen Pedersen. Han er selv pilot og vet svært godt hvor viktig det er å få på plass en løsning for Bodø lufthavn så raskt som råd er. «Vi mener det er svært viktig for hele Nordland å få en ny rullebane på plass i Bodø og denne må også tilfredsstille kravene til å kunne ta i mot store fly av typen jumbojet for å sikre framtidig satsing på så vel charterfly, utenlandstrafikk som flyfrakt av eksempelvis fisk til utlandet. Dette må prioriteres foran bygging av en ny flyplass i Mo i Rana», legger regionrådslederen til.

Salten Regionråd mener det ville være sterkt beklagelig og lite ønskelig om reisetilbudet med fly mellom Bodø og resten av Nordland blir svekket som følge av etableringen av en ny og større lufthavn i Mo i Rana. Konsekvensene for rutetilbudet internt i Nordland samt dets betydning for effektiv drift av fylkesfunksjoner bør derfor i større grad utredes, før et endelig vedtak om utbygging av ny flyplass i Rana fattes. Det bør være et overordnet mål at også en fremtidig lufthavnstruktur i Nordland sikrer et minst like godt, eller bedre rutetilbud for næringsliv og befolkning i Nordland.

«Det planlegges og gjennomføres en rekke oppgraderinger på vei og jernbane i Nordland. Det er ønskelig fra Salten Regionråd sin side, at alle investeringer som resulterer i redusert reisetid ses i sammenheng», understreker Petter Jørgen Pedersen.