Nyheter

Salten- og Ofoten med felles NTP-innspill

Salten og Ofoten Regionråd er i et felles høringsinnspill enige om at det må satses på jernbane og utbedringer av E6 og E10 i neste NTP-periode. De to regionrådene vedtok i felles møte den 3. juni et innspill til arbeidet med Nasjonal Transportplan for perioden 2018 – 2029.

Salten og Ofoten Regionråd mener det er viktig å sikre varetransporten effektive og miljøvennlige transportkorridorer mellom Nord- og Sør-Norge og videre ut i Europa. Her spiller toget en svært viktig rolle. Det er derfor viktig at arbeidet med å bygge dobbeltspor på Ofotbanen kommer raskt i gang og at Nordlandsbanen moderniseres og rustes for fremtiden, herunder elektrifisering av Nordlandsbanen.. I vedtaket går regionrådene også for at E6 og E10 rustes opp og at flaskehalsene fjernes. Det anmodes om at det i perioden for transportplanen iverksettes et arbeid som kan lede til en framtidig fergefri E6. Det må også bevilges mer penger til rassikring.

Lufthavner og sjøtransport

Bodø lufthavn løftes fram som svært viktig for landsdelen. Det er derfor nødvendig at arbeidet med å bygge ny flyplass forseres. Samtidig ber regionrådene om at også Evenes lufthavn sin posisjon styrkes. Den tidligere sjøtransporten av containere mellom Bodø og Alta var en effektiv forlenger av Nordlandsbanen. Det er derfor viktig at Nord-Norgelinja gjenopprettes. For å styrke forbindelsen mellom sjø og tog er det også viktig å ruste opp havneterminalene.

Hele vedtaket kan leses i lenken under. NTP innspillet er oversendt Samferdselsdepartementet for videre behandling.

Felles innspill fra Salten og Ofoten til NTP 2018 - 2029

Publisert 7. juni 2016