Prosjekter

Mulighetsstudier for Salten

Salten Regionråd utreder mulighetene for en framtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten.

Vedtak

Salten Regionråd har i møte 5. juni 2014 fattet følgende vedtak:

 1. Salten Regionråd vedtar forslag til utredningsprogram med følgende justeringer:
  a) Foreslåtte strukturalternativer tas ut av utredningsprogrammet. Alternative modeller skal framkomme gjennom utredningsarbeidet og i dialog med kommunene.
  b) Temaene i SR-sak 02/14 pkt. 4 a-g skal belyses i utredningsprogrammet
  c) Fordeler og ulemper ved ulike strukturalternativer skal belyses og sentraliseringseffektene skal gis en særlig oppmerksomhet.
 2. Utredningsarbeidet legges ut på anbud og arbeidet med å utrede en framtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten igangsettes så snart det er praktisk mulig.
 3. Salten Regionråd blir prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen er ansvarlig for å opprette nødvendige arbeidsgrupper i henhold til utredningsprogrammet og til å bidra til nødvendig framdrift av prosessen. Styringsgruppen involverer fylkesmannen og KS regionalt på en hensiktsmessig måte.
 4. “Mulighetsstudier for Salten” blir prosjektets tittel.
 5. Det legges fram ny sak til regionrådet i september 2014.
Framdrift

Følgende tidsplan er skissert for kommunereformen:

 • Vår 2014: Stortingsbehandling av mål for reformen og opplegget for videre arbeid.
 • Høst 2014, 2015 og vår 2016: Regionale prosesser med KS, fylkesmenn og kommuner. Oppsummeres av fylkesmennene høsten 2016.
 • Vår 2015: Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for kommunene. Stortingsbehandling av denne meldingen.
 • Høst 2015 og vår 2016: Kommunale vedtak om sammenslåing.
 • Vår 2016: Vedtak i kongelige resolusjoner om sammenslåing av kommuner for de kommuner som er tidlig ute med lokale vedtak.
 • Vår 2017: Regjeringen fremmer proposisjoner om ny kommunestruktur og om nye oppgaver til kommunene. Stortingsbehandling av disse proposisjonene.
Utredninger

Forslag til utredningsprogram

Delutredning A - Faktagrunnlag 

Delutredning B - Tjenesteyting og myndighetsutøvelse

Delutredning C - Samfunnsutvikling

Delutredning D - Demokratisk arena

Sluttrapport (16.9.2015)