Uttalelser

Uttalelser 2016

Fotograf: Nina Nystad

Salten Regionråd har i 2016 vedtatt 21 uttalelser:

Høringsuttalelse - regionale konsekvenser av endret lufthavnstruktur på Helgeland

Innspill til regional transportplan (RTP) 2019 - 2030

Høringsuttalelse - Regional planstrategi for Nordland 2016 - 2020

Høringsinnspill - Endring av særavgiftsforskriften - Flypassasjeravgift

Innspill - Konkurranseutsetting av persontrafikktjenester på Nordlandsbanen

Høringsuttalelse - Innretning av Havbruksfondet

Høringsuttalelse til Nordland fylkeskommune på grunnlagsdokumentet for Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 

Høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet - grunnlagsdokument for Nasjonal Transportplan 2018 - 2029

Felles innspill til Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 - Ofoten og Salten Regionråd

Uttalelse vedr. Meld. St 25, Kraft til endring - Energipolitikken mot 2030

Høringsuttalelse - Lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i Politiet

Uttalelse vedr. havbruk og Skjerstadfjorden

Felles uttalelse om flytting av FOT-ruter fra Narvik Lufthavn Framneslia til Harstad/Narvik Lufthavn

Høringsinnspill til Prop. 151S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren

Høringsinnspill Regional Transportplan 2018 - 2029 - strategisk del

Høringsinnspill NOU 2016:4 Ny kommunelov

Høring - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017 - 2025

Innspill til diskusjonsnotat i tilknytning til St.meld. om bærekraftige byer og sterke distrikter

Innspill til Regional Transportplan 2018 - 2029 - Handlingsprogram

Høring - Strategi for reiseliv og opplevelsesnæringer i Nordland 2017 - 2021

Uttalelse - Likeverdig behandling av hjertepasienter