Vedtekter

SALTEN REGIONRÅD

Salten Regionråd sine vedtekter ble vedtatt i SR-møte 17.11.1994 under SR-sak 29/94. Vedtektene er senere revidert i 2005, 2007, 2013, 2017 og 2018.

§  1.     Formål

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å:

 • å samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger
 • å profilere Salten og ivareta regionens interesser utad
 • økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon
 • å medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene

§  2.     Sammensetning

Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommunemed tale- og forslagsrett:

Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune.

Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden.

Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet.

§  3.     Oppgaver

Regionrådet holder minst 4 møter i løpet av året, og har følgende oppgaver:

 • vedta mål og arbeidsprogram
 • vedta budsjett og regnskap
 • behandle større og prinsipielle saker
 • velge styre
 • velge leder og nestleder som også leder styret
 • treffe avgjørelser angående egen drift og organisering


§  4.     Styret


Styret skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges blant de som har møterett i Regionrådet.

Leder, nestleder og representant for rådmannsgruppa velges for 4 år (kommunevalgperioden), mens de øvrige 2 medlemmene samt varamedlemmene velges for 2 år.

Styret forbereder saker for Regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger.

Styret kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet.

§  5.     Protokoll

Det føres protokoll over alle vedtak som fattes av styret og Regionrådet.
Utskrift av protokoll sendes de deltakende kommuner og eventuelt andre samarbeidspartnere. 

§  6.     Stemmerett

I Regionrådet har de folkevalgte medlemmer stemmerett.

Minst 6 av kommunene må være tilstede for at Regionrådet skal være vedtaksført.

I styret har alle medlemmer stemmerett.

Minst 3 av medlemmene må være tilstede for at styret skal være vedtaksført.

Vedtak i Regionrådet og styret gjøres med alminnelig flertall. I saker hvor styret har avgjørelsesmyndighet kan et mindretall i møtet anke vedtaket inn for Regionrådet.

§  7.     Sekretariatet

Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet. 

Kontorstedet for sekretariatet skal være Bodø.

Regionrådet har selv arbeidsgiveransvaret.

Prosjektledelse og utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov.

Kompetanse kan også frikjøpes i kommunene etter behov,og kommunen har da arbeidsgiveransvaret.

Daglig leder er øverste administrative leder for virksomheten og har anvisningsmyndighet på Regionrådets vegne.

§  8.     Økonomi

Budsjett for kommende år skal behandles innen 1. oktober.

Kostnadene ved drift av Regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter følgende modeller: 

 • grunnfinansiering
 • innbyggertall ved siste årsskifte
 • nytteverdi

Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.

Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr.

Salten kommunerevisjon IKS reviderer regnskapet.

§  9.     Endring av vedtekter

Endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall i Regionrådet. Endringer skal godkjennes av kommunestyrene i medlemskommunene.

§ 10.     Uttreden og oppløsning

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Regionrådet og kreve seg utløst fra dette. Oppsigelsestiden knyttes til budsjettår.

Utløsningssummen fastsettes til kommunens forholdsmessige andel (gitt ved folketall ved siste årsskifte før oppsigelsesfristens utløp), men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn, jfr. kommunelovens § 27 nr. 3.

Oppløsning av Regionrådet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet prinsippvedtak om dette. Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av Regionrådet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet ved siste årsskifte.